Pre-Selection BIDBOOK Broumov 2028

Vizuální tvář kandidátského projektu Broumov 2028 – Evropské hlavní město kultury.
14. 10. 2022 byl Broumov spolu s Českými Budějovicemi vybrán mezinárodní porotou mezi dvě města postupující do finále soutěže o Evropské hlavní město kultury.
Hlavní koncepční myšlenkou projektu bylo „kreativní poutnictví“ krajinou, časem i myslí a hledání cest, jak léčit Evropu zevnitř skrze propojení divoké přírody, kultury a živých komunit.
Broumovsko, obklopené pískovcovými skalami, bohatými lesy i nížinami, ale také často stigmatizované a potýkající se s ekonomickými a sociálními problémy, inspiruje evropské komunity k tomu, aby se nebály snít velké sny. Až 30 % Evropy totiž tvoří „Broumovy“. Tedy malá města, často zapomenutá, na periferiích, s řadou problémů, a přesto hledající svoji cestu.
Formát a rozsah tištěné přihlášky, tzv. pre-selection Bid Booku, byly dány předepsanými pravidly. Forma pojetí však byla volná a otevřela možnost rozšířit analogově realitu skrz „magické oko“ – barevný filtr pracující s ilustracemi znázorňujícími ve dvou barvách řešená témata i vize samotných projektů.
Barevný filtr je laserem vyříznutý z probarveného akrylátu a vsazený do pevných desek z knihařské lepenky potištěné sítotiskem.
Samotné prezentaci projektu před porotou předcházela pěší pouť, při které autoři projektu štafetově přenesli Bid Book z Broumova do Prahy, k branám Ministerstva kultury.
Více o projektu Broumov 2028 – Evropské hlavní město kultury.

The visual style of the candidate project Broumov 2028 – European Capital of Culture.
On 14 October 2022, Broumov, together with České Budějovice, was chosen by an international jury between two cities advancing to the finals of the European Capital of Culture competition.
The main conceptual idea of the project was a “creative pilgrimage” through land, time and mind and fading ways to heal Europe from the midle through the connection of wild nature, culture and living communities.
Surrounded by sand stone rocks, rich forests and lowlands, but also often stigmatized and struggling with economic and social problems, Broumovsko inspires European communities not to be afraid to dream big. Up to 30% of Europe is made up of “Broumovs”. That is small towns, often forgotten, on the outskirts, with a number of problems, but still looking for their way.
The format and scope of the printed application, the so-called pre-selection Bid Book, were determined by the prescribed rules. However, the form of the koncept was free and opened up the posibility of analogically expanding reality through a “magic eye” – a color filter working with illustrations depicting the visions of the projects themselves in two colors.
The color filter is laser-cut from acrylic glass and inserted into solid sheets of screen-printed bookbinding cardboard.
The presentation of the project for the jury was preceded by a pilgrimage, during which the authors of the project relayed the Bid Book from Broumov to Prague, to the gates of the Ministry of Culture.
More about the Broumov 2028 – European Capital of Culture project.