Ptačí nářečí

Knihtiskový materiál je na rozdíl od počítačové sazby neměnný. Nelze jedním klikem myši písmena zvětšovat či měnit jejich duktus. Vzorník proto musí obsáhnout nejen jednotlivé řezy, ale také jejich velikost 1:1.
V původních vzornících knihtiskáren je vždy dané písmo znázorněno v ukázce coby krátké slovo, sousloví či věta. Je proto veliká zábava pročítat staré vzorníky a přemýšlet, co se honilo hlavou danému tiskaři před sto lety, že volil zrovna tato slova. Dnes se u vzorníků digitálních fontů ustálil tzv. pangram „Nechť již hříšné saxofony ďáblů rozezvučí síň úděsnými tóny waltzu, tanga a quickstepu“, tedy věta obsahující všechny znaky české abecedy, případně „Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy“, kde jsou pro ověření podpory místní lokalizace zastoupena všechna písmena s českou diakritikou.
Čistý papír a množství krásných písmen mě tak postavily před úkol zvolit vlastní „písmomluvu“. Úkol to byl nelehký. Nechtěl jsem jen seskládávat ryze prakticky leč trochu nudně ABCD abcd pod sebe, ale zároveň jsem si lámal hlavu s obsahem případného sdělení. Vše nakonec vyřešil příchod jara a můj další velký koníček – pozorování a poslouchání ptáků na procházkách přírodou a následné listování v ornitologických klíčích a determinace daného druhu.
Fonetický přepis ptačího zpěvu je v ornitologii velmi ošemetná disciplína a často se liší. Každý slyší tentýž zvuk trochu jinak a je vždy velmi subjektivní, jak ono švitoření zapíše. Osobně jsem se o to nikdy nepokoušel a vycházím proto z mého nejoblíbenějšího a nejčastěji používaného atlasu Ptáci Evropy, Severní Afriky a Blízkého východu od Larse Svenssona.
Soubor plakátů nazvaných „Ptačí nářečí“ je tak nejen funkčním vzorníkem knihtiskových písem z mé dílny, ale také ornitologickým slabikářem v typografické kompozici.
420 × 594 mm, grafický karton Terra 250 g/m2, knihtisk

Unlike computer typesetting, letterpress type material is unchanged. You cannot enlarge letters or change their ductus with a single mouse click. Therefore, the swatch must contain not only the individual sections, but also their 1: 1 size.
In the original swatches of book printers, the given font is always shown in the example as a short word, phrase or sentence. It is therefore a lot of fun to read old swatches and think about what was going through the head of the printer a hundred years ago, that he chose these words. Today, the so-called pangram ” The quick brown fox jumps over the lazy dog” – a sentence containing all the characters of the Czech alphabet, or “Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy “, where there are local localization represented by all letters with Czech accents.
Blank paper and a number of beautiful letters presented me with the task of choosing my own “letterlanguage.” The task was not easy. I didn’t just want to put a purely practical but a bit boring ABCD abcd under myself, but at the same time I was puzzled with the content of a possible message. Everything was finally solved by the arrival of spring and my other big hobby – birdwatching and listening to birds on walks in nature and subsequent leafing in ornithological keys and determination of the species.
Phonetic transcription of bird singing is a very tricky discipline in ornithology and often differs. Everyone hears the same sound a little differently and is always very subjective, as the chirping writes. Personally, I have never tried to do so, so I draw on my favorite and most widely used Atlas of Birds of Europe, North Africa and the Middle East by Lars Svensson.
The set of posters called “Bird’s Dialect” is not only a functional sampler of letterpress types from my workshop, but also an ornithological syllabary in typographic composition.
Size 420 × 594 mm, graphic cardboard Terra 250 g / m2, letterpress