Strategie rozvoje kultury KHK

Vizuální styl Strategie rozvoje kultury, kulturního dědictví a kreativních odvětví Královéhradeckého kraje pro roky 2022–2030.
Základní forma tištěné marketingové verze Strategie sestává z pěti samostatných sešitů, které budou v následujících letech postupně doplňovány o další tituly. Jednotlivé sešity jsou doplněné ilustracemi Kreativních Animálů a spolu s doprovodnými listy usazeny v přehledném karisbloku.
Při grafickém zpracování strategických dokumentů byl kladen důraz především na přehlednost a uchopitelnost prezentovaných údajů vizualizovaných v mnoha infografickách a grafech.
S tištěnou verzí Strategie vznikla také její digitální mutace a doprovodné propagační předměty.

Visual style of the Strategy for the development of culture, cultural heritage and cultural and creative industries of the Hradec Králové region for the years 2022-2030.
The basic form of the printed marketing version of the Strategy consists of five separate notebooks, which will be gradually supplemented with additional titles in the following years. The individual notebooks are supplemented with illustrations of Creative Animals and, together with the accompanying sheets, are placed in a clear karis block.
In the graphic processing of strategic documents, the emphasis was mainly on the clarity and comprehensibility of the presented data visualized in numerous infographics and graphs.
Along with the printed version of the Strategy, its digital mutation and accompanying promotional items were also created.